20191203_ArvoreNatalPatriarca_HB6.jpg

Natal em São Paulo