20191203_ArvoreNatalPatriarca_HB5.jpg

Natal em São Paulo