20191203_ArvoreNatalPatriarca_HB4.jpg

Natal em São Paulo