20191203_ArvoreNatalPatriarca_HB3.jpg

Natal em São Paulo