20191203_ArvoreNatalPatriarca_HB2.jpg

Natal em São Paulo