20191203_ArvoreNatalPatriarca_HB1.jpg

Natal em São Paulo